Model excelence - EFQM

Evropská nadace pro management kvality - EFQM

EFQM – European Foundation for Quality Management je nezisková organizace, založená v roce 1988 čtrnácti vedoucími evropskými firmami s posláním „být hybnou sílou trvale udržitelné excelence v Evropě“ a vizí „svět, ve kterém evropské organizace vynikají“.
EFQM propaguje koncepci partnerství s obdobnými národními organizacemi v Evropě s cílem prosazovat trvale udržitelnou excelenci v evropských organizacích. Tyto národní organizace spolupracují s EFQM při prosazování modelu excelence EFQM.
Počet členů EFQM z většiny evropských zemí a většiny odvětví činnosti je 800 organizací. Spolu s národními organizacemi dosahuje členská základna několika tisíců organizací s několika miliony zaměstnanců v těchto organizacích.
EFQM je vlastníkem EFQM Excellence Model

Základem modelu excelence EFQM je osm koncepcí excelence, které jsou aplikovatelné ve všech ekonomických odvětvích a bez ohledu na velikost organizace:

 • Orientace na výsledky
  Koncepce – dosahování výsledků, které uspokojí všechny zainteresované strany
 • Zaměření na zákazníka
  Koncepce – vytváření trvale udržitelných hodnot pro zákazníka
 • Vedení a stabilita cílů
  Koncepce – vizionářské a tvůrčí vedení na základě stálosti záměrů a cílů
 • Řízení na základě procesů a faktů
  Koncepce – řízení organizace pomocí souboru vzájemně závislých a propojených systémů, procesů a faktů
 • Zapojení zaměstnanců a jejich rozvoj
  Koncepce – maximalizování přínosu zaměstnanců prostřednictvím jejich rozvoje a angažovanosti
 • Trvalé vzdělávání, inovace a zlepšování
  Koncepce – pozitivní kritizování současného stavu a provádění změny prostřednictvím vzdělávání s cílem vytvářet inovace
 • Rozvoj partnerských vztahů
  Koncepce – rozvíjení a udržování partnerství, která přidávají hodnotu
 • Sociální odpovědnost
  Koncepce – překračování rámce, v němž organizace pracuje a úsilí pochopit očekávání svých zainteresovaných stran ve společnosti a reagování na ně

Model excelence EFQM představuje soubor doporučení podnikatelskému i veřejnému sektoru, jejichž aplikace ovlivňuje styl řízení a jejichž výsledkem jsou zlepšení, která se projeví jak v ekonomických parametrech, tak ve vztazích se zákazníky, zaměstnanci a společností.

Model je návodem pro stanovení přístupů a metod, jak naplnit jednotlivé jeho prvky a charakteristiky. Jeho významným rysem je uznávání různých přístupů a metod, které ponechávají prostor pro vlastní řešení.

Činitelé determinující chování úspěšné organizace jsou členěny do devíti kritérií. První skupina představuje předpoklady a druhá skupina faktory hodnocení výsledků.

Model EFQM

Zdroj: EFQM (odkaz na www.efqm.org)

Předpoklady

Skupina prvků (kritérií), která naplňuje první část modelu, je zaměřená na to, jak organizace koncipuje své aktivity. Posuzuje se nastavení hnacích sil, které mají zajistit výkonnost a prosperitu.

Vedení – 10%

Předmětem prvku (kritéria) je koncepční úloha vedení organizace a sice

 • formulace jasných záměrů ve vývoji organizace – poslání, vize, politika kodexy atd.
 • osobní příklady a podpora zlepšování
 • inspirace, aktivizace a motivace pracovníků organizace pro naplňování záměrů

Strategie – 10%

Předmětem prvku (kritéria) je formulování, šíření a přezkoumávání strategie a její realizace

 • strategie je založena na současných a budoucích potřebách a relevantních informacích
 • strategie je sdělována, aplikována a rozvíjena

Pracovníci – 10%

Předmětem prvku (kritéria) je využívání, řízení a rozvíjení potenciálu zaměstnanců. Propagace etických hodnot a nastavení komunikace pro využití jejich dovedností a znalostí.

 • lidské zdroje jsou plánovány, řízeny a zdokonalovány
 • znalosti a dovednosti zaměstnanců jsou identifikovány, využívány a zdokonalovány
 • komunikační cesty v organizaci jsou vytvořeny a jsou stanoveny komunikační politiky
 • odměňování zaměstnanců a péče o ně je strukturovaná a motivační

Partnerství a zdroje – 10%

Předmětem prvku (kritéria) je plánování a řízení zdrojů a externích partnerů

 • řízení finančních zdrojů
 • řízení infrastruktury a technologií
 • řízení informačních zdrojů
 • identifikace strategických a dalších partnerů

Procesy, produkty a služby – 10%

Předmětem prvku je tvorba, řízení a zlepšování procesů a jejich schopnost uspokojovat potřeby zákazníků

 • identifikace, monitoring a korekce procesů
 • znalosti potřeb zákazníků a uplatnění těchto znalostí při výrobě a poskytování služeb
 • řízení vztahů se zákazníky

Výsledky

Skupina parametrů a dat , která ukazují čeho organizace dosáhla. Dokumentují stav stanovených metrik a kritérii a situaci ve vztahu k nejlepším srovnatelným firmám

Zákazníci výsledky – 15%

Monitoring a měření výsledků ve vztazích se zákazníky

 • vnímání organizace zákazníkem
 • ukazatele výkonnosti a měření ve vztahu ke spokojenosti zákazníka a jeho loajálnosti

Pracovníci výsledky – 10%

Obraz vztahu organizace k vlastním zaměstnancům

 • vnímání organizace zaměstnanci
 • ukazatele výkonnosti ve vztahu k odborné způsobilosti, motivaci a angažovanosti zaměstnanců

Společnost výsledky – 10%

Stav veřejné odpovědnosti organizace a uspokojování potřeb a očekávání místního, regionálního, národního a nebo mezinárodního společenství

 • vnímání organizace místní komunitou, regionem a vztahy k životnímu prostředí
 • monitorování vlivu na společnost a integrace společenských zájmů do činnosti organizace

Klíčové výsledky – 15%

Posouzení výkonnosti ve vztahu ke koncepcím a plánům, finančním parametrům a očekáváním vlastníků

 • klíčové finanční výstupy
 • vybrané marketingové ukazatele a nefinanční výstupy


Integrální součástí modelu je metodika RADAR ( první písmena výchozích anglických výrazů – Results, Approach, Deployment, Assessment a Review), která slouží jako návod k hodnocení výsledků.

Soutěž o Evropskou cenu kvality - EQA

Soutěž o EQA - European Quality Award je od roku 1992 organizována každoročně v kategoriích: velké organizace, organizace veřejného sektoru a malé a střední podniky.
Soutěže se účastní organizace, které naplňují prvky a kritéria modelu EFQM. Soutěžitelé zpracují a předloží samohodnotící zprávu. Ta je nezávisle hodnocena mezinárodní skupinou 4-6 hodnotitelů, kteří musí dojít ke konsensu a stanovit bodový výsledek. V případě dobrého výsledku probíhá ověření podstatných faktů na místě. Hodnotící porota potom vybírá nejlepší organizace, kterým jsou udělovány Evropské ceny kvality.

Vyhodnocování organizace podle kritérií modelu EFQM je výrazně exaktní. Je posuzována míra plnění 32 subkritérií předpokladů (každé ze sedmi hledisek) a 8 subkritérií výsledků (každé z pěti hledisek) a to v rozpětí 0-100%. Výsledky jsou za použití matematického mechanizmu přepočítávány na body. Maximální bodový zisk je 1000 a za vynikající výsledky jsou považovány zisky nad hranicí 500 bodů.
© 2012 Ing. Jiří Sysel, Ph.D. Publikování nebo další šíření textů přednášek možné jen s písemným souhlasem. jsysel2@seznam.cz

Zpět


| | Nahoru ↑